Subsidieoproep voor proefdiervrije veiligheidsbeoordeling

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) bevat subsidie-oproepen voor onderzoek op interdepartementale thema’s die zorgen voor maatschappelijke doorbraken. Het thema voor de TPI-subsidie oproep is een nieuwe veiligheidsbeoordeling zonder dierproeven. Dat kan gedaan worden met kweekglas- en computermethoden en combinaties daarvan. De focus in dit thema ligt op implementatie van alternatieve modellen voor bestudering van ziekte veroorzakende mechanismen. Dit is belangrijk omdat in sommige onderzoekdomeinen geldt dat dierproeven ontoereikend zijn, zoals bij langdurige blootstelling aan stoffen of effecten van stoffen op hormoonhuishouding.

Proefdiervrije methoden als adequaat bestempelen

Antwoorden zijn nodig zijn om voorspellingen te doen over bijwerkingen van geneesmiddelen en over de veiligheid van chemische stoffen (die bijvoorbeeld worden gebruikt in akkerbouw, huishoudens en op de werkvloer).

Het thema gaat vooral over de vraag hoe deze modellen worden bestempeld als adequaat, worden geaccepteerd door de wetenschap en autoriteiten. Zodat die ze opnemen in hun richtlijnen en ze daarna daadwerkelijk kunnen worden toegepast door de industrie.

De subsidie-oproep wordt in de zomer van 2021 gepubliceerd. Vorming van consortia van onderzoekers die intekenen zal met matchmaking worden gefaciliteerd. De deadline voor inschrijving is eind 2021.

Interdepartementaal samen werken

LNV werkt hierin samen met de vakdepartementen I&W, VWS, EZK, Defensie en met OCW. Deze departementen geven hiermee in een periode van drie jaar een impuls van € 3 miljoen aan het gebruik van proefdiervrije innovaties in veiligheidsbeoordelingen.

De bij TPI betrokken ministeries hebben een gezamenlijk belang om de veiligheidsbeoordeling effectiever te maken, ook al spelen voor de verschillende beleidsdomeinen verschillende doelen een rol:

  • veilig op de markt brengen van medicijnen en stoffen door producenten;
  • ten behoeve van veiligheid voor patiënten, consumenten en werknemers;
  • vermindering van proefdiergebruik.