Streefbeelden

Streefbeelden

In een streefbeeld beschrijft een onderzoeksdomein voor zichzelf heldere transitiedoelen gericht op het verminderen van het aantal proefdieren terwijl de onderzoekskwaliteit gelijk blijft of, liever nog, verbetert. Zo’n streefbeeld wordt door het onderzoekdomein opgesteld in dialoog met en tussen maatschappelijke groeperingen waaronder patiënten- en dierenwelzijnsorganisaties. Deze dialoog moet resulteren in transitiedoelen voor de komende 10 jaar die ambitieus en realistisch zijn. De betrokken professionals blijven eigenaar van hun streefbeeld. Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) heeft een rol bij het initiëren, op gang helpen, waar nodig adviseren en monitoren van streefbeelden, als één van de manieren om de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen.

Streefbeeld cardiovasculair

Het NCad heeft de nodige partijen bij elkaar gebracht voor ontwikkeling van het cardiovasculair onderzoek, om een gebalanceerd beeld te vormen over mogelijkheden van innovatie. Vanuit de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van hart- en vaatziekten, gaan onderzoekers het streefbeeld vormgeven. De huidige beperkingen en uitdagingen met betrekking tot de transitie naar proefdiervrij onderzoek in het cardiovasculaire domein worden in kaart gebracht, maar het primaire doel van het opstellen van een streefbeeld voor cardiovasculair onderzoek is betere wetenschap. Dit door gebruik te maken van de juiste experimentele modellen, wat vervolgens leidt tot minder dierproeven.

Streefbeeld academisch onderwijs en postacademische nascholing

In academisch onderwijs wordt met dierproeven kennis vergaard en vergroot en worden praktische vaardigheden en (nieuwe) technieken aangeleerd. In de loop der jaren zijn er voor diverse onderwijsdoelen dierproefvrije methoden beschikbaar gekomen. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stellen hierover een streefbeeld op.  

De aangesloten universiteiten en universitair medische centra willen het proefdiergebruik zo reduceren. Met behoud – of zelfs toename – van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast willen ze verdere bewustwording vergroten van de dier-ethische dilemma’s binnen het academisch onderwijs en het latere werkveld.  

Voor opstelling van een streefbeeld wordt expertise benut uit de gedoceerde vakken, maar ook uit bijvoorbeeld gedragswetenschappen, onderwijs en virtual reality of wetenschappelijke integriteit. Het streefbeeld is in de zomer/het najaar van 2021 gereed. Parallel wordt vanuit het HBO en MBO een deelstreefbeeld opgesteld.