Terugblik op TPI 2018- 2020

TPI staat voor een programma dat versnelling van de Transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI) beoogt door het stimuleren van alternatieve en innovaties. De TPI-partners Health~Holland, NFU, RIVM, SGF, Proefdiervrij, VSNU, ZonMw en de rijksoverheid -met LNV als regisseur en KNAW en het NCad als agendaleden formeerden in 2018 een richtinggevende Kerngroep en een coördinerende Transitiegroep voor TPI. Directeuren en medewerkers vanuit de betrokken departementen stemmen af in hun interdepartementaal werkoverleg alternatieven voor dierproeven, het (D)IWAD. De samenwerkende TPI-partners geven in deze zelfevaluatie antwoorden op de vraag of ze gedaan hebben wat ze beloofden in 2018, of de transitie versneld is, wat de stand van de transitie nu is en of Nederland internationaal voorloopt. Op basis hiervan volgen conclusies en aanbevelingen over wat nodig is voor een vervolg van het TPI-programma.