Privacyverklaring ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)  gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daaraan een goede invulling te geven, heeft LVVN een privacybeleid. Deze privacyverklaring is een samenvatting van dit beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met LVVN als u contact met het departement heeft of van de diensten van LVVN  gebruik maakt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

Privacyprincipes van het ministerie van LVVN

LVVN gaat zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich aan de volgende privacyprincipes:

LVVN verwerkt alleen persoonsgegevens, als …

...hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, het vitale belang van u als betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang.

LVVN stelt u als betrokkene centraal

Bij opzet en beheer van verwerkingen en registraties weegt LVVN het belang en de privacyrisico’s van betrokkenen zwaar mee. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

LVVN is transparant

LVVN publiceert doel en grondslag van gegevensverwerkingen de websites van LVVN en informeert u tijdig hierover.

LVVN waarborgt uw rechten

LVVN houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij LVVN kunt u gegevens inzien en rectificeren, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is, indien technisch mogelijk en noodzakelijk, net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens.

LVVN is terughoudend in het verstrekken aan derden

LVVN neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen deelt LVVN geen gegevens met externe partijen.

LVVN beveiligt uw gegevens

LVVN  neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan verzameling en invoer stelt LVVN een analyse op en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens beveiligd zijn.

LVVN toont zijn principes aan

LVVN maakt voor iedereen zichtbaar dat het zich houdt aan deze privacyprincipes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen LVVN altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

LVVN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht.

Social media / externe platforms

LVVN maakt voor zijn dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals Twitter en LinkedIn. LVVN vindt het belangrijk te melden dat het geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. LVVN adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor het functioneren van de dienstverlening van LVVN zijn deze gegevens niet noodzakelijk.

Gegevensbeveiliging

LVVN gebruikt nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. LVVN handelt naar:

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de rechten van de betrokkene centraal:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het ministerie van LVVN heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vraag stellen via PbFG@minlnv.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
 Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 Bureau Bestuursraad
 Postbus 20401
 2500 EK Den Haag

Verwerkingenregister

De FG houdt een register bij van alle verwerkingen (zoals opslaan, bewaren of verspreiden) van persoonsgegevens binnen het ministerie. Dat register is openbaar. Elke melding bevat een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Het ministerie biedt bovendien aan iedereen de mogelijkheid om al zijn of haar persoonsgegevens, en de manier waarop ze worden verwerkt, te bekijken. Ook kunt u hierover bij het ministerie vragen stellen of klachten indienen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens het ministerie opslaat en met welk doel, dan kunt u dit terugvinden in het AVG Verwerkingsregister van de rijksoverheid.